Regulamin PDF Drukuj Email

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców gwarantuje rodzicom w Europie prawo do bycia otaczanymi szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży, które powinno się przejawiać w poszanowaniu ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. Karta gwarantuje rodzicom prawo oczekiwania od społeczeństwa i osób zaangażowanych w edukację wsparcia w swoich wysiłkach wychowawczych, a także wpływ na politykę oświatową realizowaną w szkołach, w tym poprzez swoich reprezentantów skupionych w organizacjach tworzonych na wszystkich poziomach.

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

 

 1. I.Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 1

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Szczególnym celem Rady Rodziców  jest działanie na rzecz  wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 2

 1. II.Kompetencje Rady Rodziców:

 

 1. Występowanie do dyrektora i innych organów  szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

we wszystkich sprawach szkoły.

 1. Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz Programu Profilaktyki (dostosowanego do potrzeb uczniów oraz środowiska, obejmującego wszystkie treści  i działania  o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  i rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego).
 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.

 2. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności  szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

 3. Pobudzenie aktywności rodziców na rzecz wspomagania  realizacji celów i zadań szkoły.

 4. Występowanie z wnioskiem  o przyznanie Nagrody Burmistrza  dla dyrektora szkoły  za szczególne osiągnięcia  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 5. Zapewnienie rodzicom we współpracy  z innymi organami   wpływu na  rzeczywistą działalność szkoły:
 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka,
 • znajomość regulaminu oceniania i  klasyfikowania oraz promowania uczniów,
 • uzyskania porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.
 1. III.Organizacja działania Rady Rodziców.

§ 3

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie klasowe rodziców.

 1. a)Zebranie rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniujednego  przedstawiciela  rady oddziałowej.
 2. b)Wszyscy człrad oddziałowych tworzą Radę Rodziców szkoły.
 3. c)Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera przewodniczącego oraz jego zastępcę  jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
 4. d)Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarneRady Rodziców odbywające    się  co najmniej raz na   dwa miesiące.

§ 4

Kadencja Rady Rodziców trwa  jeden rok.

 1. IV.Tryb podejmowania uchwał.

§ 5

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecnoścco najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

Uchwały Rady Rodziców są protokołowane.

 1. V.Ramowy plan pracy Rady Rodziców.

§ 6

Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub na wniosek 1/3 składu Rady Rodziców.

§ 7

Rada Rodziców  obraduje co najmniej   raz na dwa  miesiące.

Na zebrania  rady zaprasza się dyrektora szkoły, przedstawicieli rady pedagogicznej i innych gości.

§ 8

Rada Rodziców gromadzi fundusze na specjalnym koncie bankowym przeznaczone na wspieranie działalności   szkoły  z następujących  źródeł:

 • z dobrowolnych składek rodziców,
 • z wpłat od osób fizycznych, organizacji i instytucji,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez rodziców.

§ 9

Wysokość składek ustala się na początku roku szkolnego na pierwszym posiedzeniu  Rady Rodziców.

§ 10

Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków na dany rok szkolny.

Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek wyłącznie na następujące cele:

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci zakupu książek, odzieży,
 • dofinansowania konkursów i imprez ogólnoszkolnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Bal Trzecioklasistów, Festyn Rodzinny),
 •  nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
 • zakup książek, sprzętu technicznego, audiowizualnego,
 • odnawianie klaso-pracowni.

Bezpośredni  nadzór  nad wydatkowaniem środków finansowych  sprawuje przewodniczący oraz jego zastępca.

Rada Rodziców posiada  w banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. Przewodniczący sporządza na koniec roku szkolnego sprawozdanie finansowe.

 1. VI.Postanowienia końcowe.

§ 11

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§12

Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień wynikających z powyższego regulaminu.

§ 13

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną.

 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dobre Miasto 18.09 2014r.                                                  

                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Rodziców
                                                                                                                                                                                                                  BOŻENA PIOTROWICZ