Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport PDF Drukuj Email

Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport

W Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

realizowany jest projekt edukacyjno – wychowawczy, który rozpoczęło 45 uczniów klas II pod nazwą:

Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”

Celem głównym projektu jest dostarczenie atrakcyjnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych.

 • Projekt obejmuje obligatoryjny udział każdego uczestnika w dobranych do jego potrzeb zajęciach w każdym z wymienionych modułów:
  Blok zajęć humanistycznych – 20%
  Blok zajęć matematyczno – przyrodniczych – 20%
  Blok zajęć sportowo - wychowawczych – 30%
  Pomoc psychologiczna – 15%
  Blok zajęć informatycznych – 15%
 • Do projektu wybranych zostało 40 szkół i 1500 dzieci ze szkół gimnazjalnych z woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 • uczestnicy projektu będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze średnio 4 godzin tygodniowo w okresie od IX.2010 do XII. 2011.
 • Dla uczestników projektu przewidziany jest zakup materiałów dydaktycznych i osobistego sprzętu sportowego, a dla szkół realizujących projekt zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).