Doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email

 

Plan działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego
w roku szkolnym 2017/2018
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście.

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie  zapotrzebowania poszczególnych uczniów
na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

Efekty

 1. 1.Diagnozowanie

zapotrzebowania uczniów  klas I, II, III, na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Pedagog

Wychowawca

Cały rok szkolny

Poznanie uczniów i ich potrzeb

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
 i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby

Czas realizacji

Efekty

 1. 1.Gromadzenie materiałów i udostęinformacji edukacyjnych i zawodowych.

 

 

Tworzenie ściennej  gazetki  zawodoznawczej na holu II piętra

M. Stepaniuk

M. Wywrocka

Cały rok szkolny

Gazetki ścienne dotyczące doradztwa zawodowego

Organizowanie:

-wyjazdów na Targi  Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych

 - Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych

- spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

- wycieczek do zakładów pracy

- Targów Szkół Ponadgimnazjalnych w szkole

Wychowawcy klas III
Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Uczniowie zapoznają się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu Uczniowie poznają zakłady pracy w naszym mieście.

Indywidualne i grupowe spotkania rodziców z doradcą – pracownikiem PPP w Olsztynie.

K. Brojanowska

 

Uczniowie poznają swoje preferencje zawodowe.

 1. 2.Współpraca z absolwentami szkoły.

- współpraca z absolwentami szkoły podczas organizacji różnych imprez szkolnych

Opiekun SU

Cały rok szkolny

Poznanie losów naszych absolwentów,
współpraca z absolwentami naszej szkoły przy organizacji różnych uroczystości

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje

Czas realizacji

Efekty

 1. 1.Prowadzenie z uczniami zajęć indywidualnych i grupowych.

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

 

wychowawcy

od września do czerwca

Wpisy tematów w dzienniku elektronicznym

 1. 2.Współpraca z instytucjami wspierającymi edukację zawodową.

- współpraca z PPP-P, zakładami pracy,

Dyrektor

Pedagog

Cały rok szkolny

Uczniowie poznają oferty różnych ośrodków, kształcą nowe umiejętności.

 1. 3.Realizacja projektów edukacyjnych.

Realizacja projektów edukacyjnych opisujących zainteresowania uczniów.

Według zgłoszeń

E. Czasnowicz

Cały rok szkolny

Czerwiec 2017

Uczniowie realizują projekty edukacyjne zgodne ze swoimi zainteresowaniami.

 1. 4.Spotkania uczniów kl.i ich rodziców z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Zorganizowanie spotkania dla rodziców „Wybór szkoły ponadgimnazjalnej”.


dyrektor
pracownicy PPPP

Styczeń 2017

Rodzice poznają predyspozycje uczniów.

 1. 5.Powiatowy konkurs na prezentację multimedialną pt. „Mój wymarzony zawód”

Zorganizowanie konkursu.

Dyrektor szkoły

Maj/ czerwiec 2017

Zachęcenie uczniów do świadomego planowania swojej kariery.

 1. 6.Udział w programach i konkursach zawodoznawczych .

-- udział w ogłoszonych konkursach zawodoznawczych

- realizacja zadań zapisanych w programie

-Realizacja Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM”

zainteresowani

M. Stepaniuk

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Zachęcenie uczniów do świadomego planowania swojej kariery. Uczniowie poznają różne zawody.

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.

Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje

Czas realizacji

Efekty

 1. 1.Monitorowanie

Kontrolowanie zadań i terminów realizacji przeprowadzonych zadań.

M. Stepaniuk

Cały rok

Prowadzony jest stały monitoring działań tego planu.

Aktualizowanie WSDZ.

M. Stepaniuk

Obszar 5. Podejmowanie współpracy ze wszystkimi nauczycielami szkoły.

Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje

Czas realizacji

Efekty

 1. 1.Podjęcie współpracy ze wszystkimi nauczycielami i wychowawcami szkoły.

Zapoznanie nauczycieli z planem wewnątrzszkolnego doradztwa edukacyjno- zawodowego.

M. Stepaniuk

Wrzesień  2017

- nauczyciele znają swoje zadania

Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacja zadań zawartych w planie działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego.

M. Stepaniuk

Czerwiec- lipiec 2018

Wypracowanie wniosków na kolejny rok szkolny.